JAK TO DZIAŁA?

ETAP 1

Zeskanuj kod QR kierujący na stronę z animacją grilla gazowego Campingaz lub przejdź bezpośrednio na stronę bit.ly/konkurs_GRILL3D

ETAP 2

Naciśnij przycisk Try next to you i ustaw wirtualny grill w dowolnym miejscu.

ETAP 3

Zrób zdjęcie, na którym znajdzie się grill oraz Twoja interpretacja hasła maksymalny fun i dobra zabawa podczas grillowania. Im bardziej kreatywnie i zabawnie, tym lepiej!

ETAP 4

Dodaj zdjęcie tuż pod postem konkursowym na profilu marki Campingaz Polska na portalu www.facebook.com lub jeśli wolisz dodaj je na www.instagram.com (dowolnie na relację lub feed ) oznaczając markę @campingaz.polska lub używając #campingaz, abyśmy mogli zobaczyć Twoje zdjęcie.

Oznaczenie profilu nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie, jednak będzie nam bardzo miło jeśli podzielisz się swoją pracą oznaczając nas: @campingaz.polska oraz #campingaz

NAGRODA GŁÓWNA

3x grill gazowy Select 3 EXS o wartości 3800 zł brutto

Regulamin konkursu "Gdzie dziś grillujemy"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu „Gdzie dziś grillujemy” („Konkurs”) jest SAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP 7792446406, kapitał zakładowy 100.000 zł („Organizator”).
  2. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”).
  4. Konkurs trwać będzie w dniach od 01.06.2023 r. do 30.07.2023 r. od godziny 10:00 do godziny 18:00, („Czas Trwania Konkursu”), przy czym czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 14.08.2023 r.
  5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Organizatora Konkursu biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
  7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.).
  8. Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.).
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w Czasie Trwania Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe, polegające na:
   1. zeskanowaniu kodu QR kierującego na stronę z animacją 3D grilla gazowego marki Campingaz lub przejściu bezpośrednio na stronę internetową poprzez link https://bit.ly/konkurs_GRILL3D prowadzący do strony https://emersya.com/experience/COL_78RT96/Select_3_EXS ,
   2. naciśnięciu przycisku „Try next to you”
   3. umieszczeniu wirtualnego grilla w dowolnej przestrzeni i miejscu
   4. wykonaniu fotografii prezentującej wirtualny grill 3D Campingaz Select 3 EXS oraz maksymalny fun i dobrą zabawę podczas grillowania
   5. Następnie dodaniu fotografii pod postem konkursowym na profilu marki Campingaz Polska na platformie facebook.com lub umieszczeniu jej na portalu www.instagram.com z oznaczeniem marki Campingaz Polska @campingaz.polska lub wykorzystaniem #campingaz (umieszczenie na portalu instagram.com nie jest wymagane i jest całkowicie zależne od woli uczestnika konkursu).
   6. Dodatkowym atutem będzie oznaczenie marki Campingaz Polska poprzez wzmiankę @campingaz.polska oraz hashtag #campingaz, nie jest to jednak działanie wymagane w celu wzięcia udziału w konkursie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie.
  3. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia żądań Organizatora wskazanych w pkt 2.11 Regulaminu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 Regulaminu.
  4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
   1. podejmuje działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
   2. podejmuje działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;
   3. podejmuje działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
 1. NAGRODY
  1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla zwycięzców Konkursu:
   1. 3x grill gazowy Campingaz Select 3 EXS o wartości 3800 zł brutto oraz świadczenie pieniężne w łącznej kwocie: 11,11% *wartość nagrody.
   2. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę, na potrącenie przez Organizatora konkursu całego wskazanego pkt 3.1.1 powyżej świadczenia pieniężnego na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagród przyznanych w konkursie i przekazania go do właściwego Urzędu Skarbowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  2. Odbiór nagrody głównej laureat konkursu powinien dokonać maksymalnie do 01.08.2023 do godziny 23:59 poprzez potwierdzenie mailowo przyjęcia nagrody i przesłanie adresu wysyłki grilla gazowego.
  3. W przypadku braku informacji od laureata dot. adresu wysyłki i akceptacji nagrody w terminie podanym w ust. 3.2, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia innego laureata „zastępczego”, który otrzyma nagrodę w drugiej kolejności.
 1. JURY I PRZYZNAWANIE NAGRÓD
  1. Nad właściwym przebiegiem konkursu będą dbali przedstawiciele Organizatora („Jury”).
  2. Czas przyjmowania zgłoszeń konkursowych trwa od 1.06.2023 godz. 01:00 do 30.06.2023 roku do godziny 23:59.
  3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursowej pod adresem www.campingaz.pl/konkurs3d oraz pod postem konkursowym na platformach facebook oraz instagram maksymalnie do dnia 30.07.2023 r
  4. Zgłoszenie konkursowe zostanie ocenione przez Jury konkursowe pod względem kreatywności, przedstawienia produktu oraz właściwego zinterpretowania zadania konkursowego.
  5. Laureat zostanie wyłoniony w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, tj. od 30.06.2023 roku.
  6. Po otrzymaniu od laurata poprawnych danych wysyłki, nagroda konkursowa zostanie przesłana na koszt Organizatora do Laurata w ciągu 14 dni roboczych.
  7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
  8. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu wydania nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek punktu Regulaminu. W przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Nagroda staje się własnością Organizatora i może zostać przyznana przez Jury innemu Uczestnikowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik naruszający Regulamin zobowiązany jest pokryć wszelkie straty poniesione przez Organizatora w związku z jego dyskwalifikacją.

5. PRAWA AUTORSKIE

  1. Uczestnik w ramach Konkursu zobowiązuje się do przesyłania zgłoszeń własnego autorstwa, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe, nie naruszając przy tym praw osób trzecich.
  2. Przystępując do konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na korzystanie z utworów przekazanych w zgłoszeniu konkursowym, w celach marketingowych Organizatora na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalenie i zwielokrotnianie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, niezależnie od ilości egzemplarzy,
   2. wprowadzenie do pamięci komputera,
   3. wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
   4. rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
   5. rozpowszechnienie w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, wyświetlanych w kinie, publiczne odtwarzanych,
   6. rozpowszechnianie w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją telewizyjną,
   7. wydanie w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych (np. katalogi, gazety, kalendarze), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów,
   8. rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, audialnych, multimedialnych,
   9. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.
  3. Uczestnik zgłaszając utwór:
   1. wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworu bez oznaczania autorstwa utworu,
   2. wyraża zgodę na dokonywanie odpowiednich zmian w utworze, uwzględniających potrzeby Organizatora,
   3. zrzeka się nadzoru nad sposobem korzystania przez Organizatora z utworu,
   4. wyraża zgodę na decydowanie przez Organizatora o czasie, miejscu oraz sposobie publikacji utworu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 14.07.2023r. Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać mailowo na adres: maciej.smolarek@sat.poznan.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko oraz adres Uczestnika,
  2. adres mailowy podany w zgłoszeniu konkursowym,
  3. adres do korespondencji Uczestnika,
  4. opis przyczyny reklamacji wraz z dokładnym uzasadnieniem.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości email.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana wiadomością e-mailem lub inną w zależności do tego, jaką drogą zostało złożone zgłoszenie reklamacyjne.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  2. Z Administratorem można kontaktować się w formie e-mailowej pod adresem maciej.smolarek@sat.poznan.pl
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i nie będą przekazywane innych odbiorcom.
  4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody a po tym okresie zostaną usunięte.
  5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej campingaz.pl/konkurs3d w czasie trwania Konkursu.
  2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i przebieg Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz drogą wiadomości mailowej.
  4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie zgłoszenia konkursowe przesłane przez takiego Uczestnika.
  5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.