RODO

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników jest SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277) przy ul. Grochowskiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP 7792446406, REGON 365284658.

14.2.    W Sklepie przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych dla poszczególnych kategorii podmiotów danych:

 1. a)      Użytkowników (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
 2. b)      potencjalnych Użytkowników (adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie),
 3. c)      osób działających w imieniu Użytkowników będących przedsiębiorcami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
 4. d)      osób, które zarejestrowały Konto Uczestnika (imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
 5. e)      odbiorców newslettera (e-mail, imię, numer telefonu),
 6. f)       osób kontaktujących się z Organizatorem/Administratorem (imię, nazwisko, firma, adres e-mail),

dalej jako „Dane Osobowe”.

14.3.    Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, np. umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie (prowadzenie Konta Uczestnika).

14.4.    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celach:

 1. a)       realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,
 2. b)       dochodzenia należności (uzasadniony interes administratora),
 3. c)       marketingu bezpośredniego własnych usług (uzasadniony interes administratora),
 4. d)       wysyłki newslettera,
 5. e)       zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
 6. f)       dostosowywania oferty do Użytkowników, w tym reklam, monitorowania aktywności Użytkownika, kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkowników, a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

14.5.    Dane osobowe potencjalnych Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu analizy rynku, dostarczenia Użytkownikom indywidualnych, spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści, zapamiętania Towarów dodanych do koszyka w procedurze Zamówienia poprzez formularz, wykonania czynności niezbędnych przed zawarciem umowy, zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, monitorowania aktywności, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu.

14.6.    Dane osobowe osób działających w imieniu Użytkowników będących przedsiębiorcami będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu lub realizacji zawartych umów sprzedaży.

14.7.    Dane osobowe osób, które zarejestrowały Konto Uczestnika będą przetwarzane w celach:

 1. a)       zarejestrowania Konta Uczestnika, jego prowadzenia, realizacji zawartych umów, w tym umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,
 2. b)       dochodzenia należności (uzasadniony interes administratora),
 3. c)       marketingu bezpośredniego własnych usług (uzasadniony interes administratora),
 4. d)       wysyłki newslettera, po zaakceptowaniu niezbędnych zgód informacyjnych i handlowych
 5. e)       zapewnienia pełnej obsługi Uczestników, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, dostosowywania oferty i doświadczeń Uczestników, w tym reklam, we właściwościach Sklepu, monitorowania aktywności Uczestników,
 6. f)       kontaktowania się z Uczestnikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Uczestników,
 7. g)       dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Uczestników (uzasadniony interes administratora),
 8. h)       a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

14.8.    Dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem będą przetwarzane w celu udzielenia tym osobom odpowiedzi na zadane pytania.

14.9.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników mogą być powierzone przez Spółkę podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji umowy świadczenia usług lub uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego ich wykonania, np. Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom logistycznym, firmom obsługującym transakcje płatnicze, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, świadczącym usługi kolokacji serwerów.

14.10.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą przetwarzane przez Sklep przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia umowy sprzedaży, powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli to wynika z przepisów przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

14.11.    Każdy Użytkownik i Uczestnik w określonych przypadkach, opisanych szczegółowo w przepisach art. 15-23 Rozporządzenia:

 1. a)       ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania,
 2. b)       ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. c)       ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie (zgoda może być cofnięta w każdym czasie drogą mailową),
 4. d)       ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia,
 5. e)       ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

14.12.    Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem .