Zwroty

Zwroty prosimy przesyłać na adres:

Zwroty Campingaz, Panttoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki

campingaz@sat.poznan.pl

 

 

 

Jak zwrócić produkt ?

1. Wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu.

2. Zwracany produkt zapakuj w karton i dołącz formularz zwrotu oraz oryginał lub kopię paragonu zakupu, co ułatwi wykonanie zwrotu.

3. W trosce o Twoje zakupy i jak najszybsze rozpatrzenie zwrotu, rekomendujemy wysyłkę kurierem. 

13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

13.1. Każdy Konsument, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w dowolny sposób, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Dla Państwa wygody proponujemy dokonać odstąpienia od umowy drogą mailową na adres campingaz@sat.poznan.pl, telefoniczną pod numerem telefonu  wysyłając oświadczenie na piśmie w formie pisemnej na adres: Zwroty Campingaz, Panttoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki

13.2. Do zachowania 30 dniowego terminu określonego w punkcie 13.1 powyżej wystarczy złożenie lub wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Zwroty Campingaz, Panttoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki lub adres email: campingaz@sat.poznan.pl.

13.3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.

13.4. Zwracany przez Użytkownika produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. Zachęcamy do zapakowania produktu w oryginalne opakowanie. 

13.5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (tj. za dostawę) z tym zastrzeżeniem, że Sklep zwraca Użytkownikowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sklepu.

13.6. Pieniądze są zwracane niezwłocznie po skutecznym odstąpieniu i to w terminie do 14 dni. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. W przypadku, gdy formą płatności było pobranie, Konsument powinien wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot. 

13.7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep sam zaproponował, że odbierze produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie produktu do Sklepu przed jego upływem. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN. 

13.8. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Sklepu: Zwroty Campingaz, Panttoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki.

13.9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w następujących wypadkach:

  1. a)  umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. b)  umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. c)  umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. d)  umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. e)  umowy, w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. f)   umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. g)  umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. h)  umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  9. i)   umowy  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13.11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.